ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
——-
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
——-
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr/
email: t01ode2@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ανδριάνη Ε.
Τηλέφωνο: 210-3442702
Fax: 210-3442098

ΠΡΟΣ: Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών
& Καλλιτεχνικών Σχολείων
mousikart2019@gmail.com

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε έγγραφο»
ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. πρωτ. Γραφείου Υφυπουργού 66/23-07-2019 έγγραφο

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας, σας
ενημερώνουμε ότι οι αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής των υποψηφίων στο Τμήμα Μουσικών
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142/ Α΄),
υλοποιήθηκαν κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 11593/Υ1/18-12-2017 σχετικής εισήγησης – πρότασης
που διαμορφώθηκε από κοινού από τα Μουσικά Τμήματα και αφορούσε στη θέσπιση ειδικού
συστήματος εξετάσεων. ΕΞΕ – 137567 – 2019 – Απάντηση σε έγγραφο της Πανελ