Επιστολή ΑΣΓΜΕ προς Βαλαβάνη

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.)

Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, 104 32, ΤΗΛ – ΦΑΞ : 210 5242386

www.goneis.org gt.asgme@gmail.com

Ακινα 4 Μάρτθ 2015 Προσ: Αναπλθρϊτρια Υπουργόσ Οικονομικϊν

κα. Νάντια Βαλαβάνη

Αξιότιμθ κυρία Υπουργζ

Η Ανϊτατθ Συνομοςπονδία Γονζων Μακθτϊν Ελλάδασ ( ΑΣΓΜΕ ), ςυλλογικόσ εκφραςτισ   του   οργανωμζνου   γονεϊκοφ   κινιματοσ   ςτθ   χϊρα,   το   τελευταίο   χρονικό διάςτθμα ζχει γίνει αποδζκτθσ πολλϊν καταγγελιϊν πανελλαδικά, για ζνα μπαράη προςτίμων από τισ κατά τόπουσ ΔΟΥ προσ Συλλόγουσ Γονζων με κφρια αιτιολογία το υπάρχον νομικό πλαίςιο για το ΑΦΜ που ςθμειωτζον πολλοί εξ αυτϊν δεν ζχουν αποκτιςει.

Με τθν ευκαιρία ανάλθψθσ των νζων ςασ κακθκόντων  ωσ επικεφαλισ του υπουργείου για τα δθμόςια ζςοδα, θ ΑΣΓΜΕ επικυμεί να ζχει ςυνάντθςθ μαηί ςασ για το παραπάνω ηιτθμα,  αλλά  και  τθν  ανάγκθ  νομοκετικισ  ρφκμιςθσ  για  τισ  γονεϊκζσ  οργανϊςεισ  –   όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτον ν. 2621/1998 – που κα εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ απόκτθςθσ ΑΦΜ και υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ  .

Αναμζνουμε τθν άμεςθ ανταπόκριςθ ςασ ςτο αίτθμα μασ, για να ςασ εκκζςουμε τισ απόψεισ, τισ κζςεισ και τα αιτιματα τθσ ΑΣΓΜΕ για τα ηθτιματα αυτά .

 

Με τιμι ΤΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ

Πρόεδροσ τθσ ΑΣΓΜΕ

 

 

 

Τθλ. Επικοιν. 6974097187