ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

H Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ., Τμήμα Ανοικτών Διαδικασιών Προμηθειών προκηρύσσει ηλεκτρονικό άνω των ορίων ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Εξοπλισμού Μουσικών Σχολείων Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών των Μουσικών Σχολείων της Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού €441.415,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σε ευρώ (Διακήρυξη 15/2019).

ΔΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

23/10/2019

20/11/2019
Ώρα 12:00

26/11/2019
Ώρα 10:00

Ακολουθεί η Διακήρυξη.

URL Μέγεθος αρχείου Τελευταία Επεξεργασία
Access this URL                    (http://www.patt.gov.gr/site/big_files/191023_mousika_sxoleia.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22986 kB 2019-10-23 17:15

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=33142:promitheia-eksoplismoy-mousikon-sxoleion-perifereias-attikis&catid=4:2008-09-06-21-43-20&Itemid=32