Σε κόκκινο συναγερμό τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία

Σύγκριση του ισχύοντος Ν. 1824/1988, αρ. 16 Ι’ «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» (ΦΕΚ 296/τ. Α΄/30-12-1988), όπως ισχύει, με προτεινόμενες διατάξεις αντικατάστασής του στο άρθρο 40, παρ. 5γ) του Σχεδίου Νόμου «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» και παρατηρήσεις.

Παρατηρήσεις για το άρθρο 40, παρ. 5β) του προαναφερθέντος Σχεδίου Νόμου.

 

ΠΙΝΑΑΣ_09112018_ΕΚΠ_ΜΣ_ΙΛΙΟΥ

 

Στο Ίλιον σήμερα, ημέρα Παρασκευή 09.11.2018 και 14:00 συνήλθε έκτακτο Σχολικό
Συμβούλιο κατόπιν του με αρ. πρωτ. 1866/08.11.18 αιτήματος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων του Μουσικού Γυμνασίου – Λ.Τ. Ιλίου.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ_ΣΧ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ