Φωτογραφίες και βίντεο απο τη διαμαστηρία στις 30 οκτωμβρίου.

https://www.youtube.com/watch?v=YTQkMlFrNTk&authuser=0