17/3/18 Πρακτικά Γ.Σ. της Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ. στην Καρδίτσα

Μπορείτε να διαβάσετε τα πρακτικά

εδώ