6/10/2019, Δ.Σ -ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ /ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 5

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

www.mousikart.gr

Συνεδρίαση Δ.Σ, Ίλιον, 6/10/2019

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δ.Σ, 6-10-2019 -ΗΜ. ΔΙΑΤΑΞΗ