Καταστατικό

Καταστατικό

Ι Δ Ρ Υ Σ Η – Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α – Ε Δ Ρ Α – Σ Κ Ο Π Ο Σ

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων»

Άρθρο 2ο

Έδρα: Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Αθήνας.

 

Άρθρο 3ο

Σκοπός :

Σκοποί του Σωματείου είναι:
•    Η εξασφάλιση της Δωρεάν Δημόσιας Ποιοτικής Παιδείας, εμποτισμένης με τις αρχές της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα των δικαιωμάτων του παιδιού.
•    Η αύξηση των δαπανών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της Παιδείας και η παράλληλη κατάργηση της παραπαιδείας.
•    Ο εντοπισμός, η μελέτη και η προβολή των προβλημάτων και των εν γένει αδυναμιών των Δημόσιων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων. Η επεξεργασία τους, η από κοινού διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων και ο ευρύτερος συντονισμός της δράσης των μελών-Συλλόγων Γονέων για την επίλυσή τους.
•    Η συνεργασία του Σωματείου και με άλλα Σωματεία Γονέων αλλά και των ανώτερων και ανώτατων συνδικαλιστικών οργάνων τους, με αρμόδιους φορείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές αλλά και με ειδικούς επιστήμονες, με στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου Δημόσιας Εκπαίδευσης, γενικής, μουσικής και καλλιτεχνικής, που να παρέχει στα παιδιά γνώσεις και κατάρτιση με όλα τα απαιτούμενα μέσα, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, αλλά και να συμβάλλει ουσιαστικά στην πνευματική, ηθική και φυσική διάπλασή τους, και στην πολύπλευρη, κοινωνική και πολιτιστική καλλιέργεια τους.
•    Η στενή συνεργασία με όλα τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία αλλά και με τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα για την προώθηση ταυτόσημων ή συγγενών στόχων τους.
•    Η συγκρότηση ή συμμετοχή σε όργανα, συλλόγους ή επιτροπές, θεσμοθετημένα ή μη, με όλους τους παραπάνω αλλά και τους αρμόδιους φορείς.
•     Η καλλιέργεια της αισθητικής παιδείας, η διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, η προώθηση του Σχολικού Αθλητισμού, η ενίσχυση των πολλαπλών ενδιαφερόντων των παιδιών, με τη στήριξη ανάλογων θεσμών και πρωτοβουλιών, αλλά και με τη διοργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων, μέσα σε πνεύμα ευγενούς άμιλλας και συνεργασίας.
•    Η προβολή και η ανάδειξη του έργου των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων. Η στήριξη των σχολικών μονάδων, συνόλων, μαθητών και εκπαιδευτικών και η επιβράβευση των προσπαθειών και των επιτυχιών τους.
•    Η προώθηση σχολικών μορφωτικών ανταλλαγών με άλλες πόλεις ή χώρες σε συνεργασία με συλλόγους, αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς και προγράμματα.
•    Η διοργάνωση μουσικών σεμιναρίων, εκθέσεων, προβολών, θεατρικών παραστάσεων,  κατασκηνώσεων και άλλων εκδηλώσεων.
•    Η εξασφάλιση άριστων όρων φοίτησης, διαβίωσης, μεταφοράς και σίτισης των παιδιών στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.
•    Η εξασφάλιση των ιδιαίτερων στεγαστικών και υλικοτεχνικών υποδομών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων και η δημιουργία βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου, δισκοθήκης, εργαστηρίου ηχοληψίας, εγγραφής, εξοπλισμένης θεατρικής σκηνής, αιθουσών χορού, εργαστηρίων και εν γένει κατάλληλων χώρων για την καλλιτεχνική έκφραση των παιδιών σε κάθε ένα από αυτά.
•    Η προάσπιση της ψυχοσωματικής υγείας και ασφάλειας των μαθητών με την εφαρμογή σύγχρονου θεσμού Σχολικής Υγιεινής και Φύλαξης των σχολικών εγκαταστάσεων και με την ένταξη σχολιάτρων, αθλητιάτρων και ψυχολόγων στην Εκπαίδευση.
•    Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Σωματείου και η συμπαράσταση όλων στα ειδικότερα προβλήματα που πιθανόν το καθένα αντιμετωπίζει.
•    Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ γονέων και μαθητών των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων.
•    Η επιμόρφωση των γονιών με τη διοργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών για την καλύτερη ανταπόκριση τους στις σύγχρονες απαιτήσεις του ρόλου τους.

Οι παραπάνω σκοποί επιτυγχάνονται με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο που η διοίκηση του Σωματείου ή η Γ.Σ με απόφασή της θα εγκρίνει.

 


Μ Ε Λ Η  – Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ – Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α

 

Άρθρο  4ο

Τακτικά μέλη  του Συλλόγου είναι οι Σύλλογοι Γονέων των Δημόσιων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων. Όπου στη συνέχεια το παρόν καταστατικό αναφέρεται σε μέλη, εκτός του άρθρου 7, εννοεί τα Τακτικά μέλη.
H εγγραφή των μελών γίνεται μετά από γραπτή αίτηση των υποψηφίων προς το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης, το οποίο είναι υποχρεωμένο να αποφασίζει για την εγγραφή στην πρώτη συνεδρίασή του και να την επικυρώνει αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Μαζί με την αίτηση πρέπει απαραίτητα να υπάρχει αντίγραφο επικυρωμένου Καταστατικού του υποψήφιου Συλλόγου– μέλους, κατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων στην Πανελλήνια Ένωση, πρακτικό Γ.Σ. από την οποία εκλέχθηκαν ή καθορίστηκε ο τρόπος ορισμού τους.
Αν το Δ.Σ. του Σωματείου απορρίψει την αίτηση εγγραφής κάποιου Συλλόγου ως μέλους, το υποψήφιο μέλος μπορεί να ζητήσει την εγγραφή  του στην πρώτη Γενική Συνέλευση.
Παύει  να είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης όποιος Σύλλογος Γονέων το ζητήσει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του.
Μέλος που παραβιάζει τις διατάξεις του Καταστατικού του Σωματείου ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς της διαγράφεται από τη Γ.Σ. με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

Άρθρο 5ο

Υποχρεώσεις: Τα μέλη έχουν υποχρέωση να σέβονται το Καταστατικό και τις καταστατικές διαδικασίες, να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες και στα όργανα του Σωματείου για την επίτευξη των σκοπών του, να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις δια των εκπροσώπων τους και να ψηφίζουν δι αυτών πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου στα πλαίσια της νομιμότητας και να εκπληρώνουν με συνέπεια τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτήν. Επίσης οφείλουν να ενημερώνουν την για κάθε μεταβολή των οργάνων τους και να υποβάλλουν αντίγραφα πρακτικών της Γ.Σ. που εξέλεξε τους εκπροσώπους, ή του ΔΣ που τους διόρισε.

 

Άρθρο 6ο

Δικαιώματα: Κάθε σύλλογος-μέλος συμμετέχει στις εργασίες της Πανελλήνιας Ένωσης και στη Γενική Συνέλευση με δύο εκλεγμένους εκπροσώπους. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό του η εκλογή εκπροσώπων, τότε για τον τρόπο ορισμού τους αποφασίζει η Γ.Σ. κάθε Συλλόγου-μέλους.
Όλοι οι εκπρόσωποι, αυτοπροσώπως, έχουν από μία ψήφο, και το δικαίωμα:
•     να συμμετέχουν στη Γ.Σ., να παίρνουν μέρος στις συζητήσεις, να κάνουν προτάσεις, σ’ αυτές ή στο Δ.Σ.
•    να ασκούν κριτική και να ελέγχουν τη Διοίκηση για τις ενέργειές της,
•    να ζητούν σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο τη σύγκληση του ΔΣ, τον έλεγχο του από την Εξελεγκτική Επιτροπή και τη σύγκληση έκτακτης ΓΣ.
•    του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της Ένωσης και της ψήφου εν γένει στις Γενικές Συνελεύσεις, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό,
με τον όρο της οικονομικής τακτοποίησης και της καταβολής των οφειλομένων τυχόν συνδρομών ή εισφορών που βαρύνουν τα μέλη, μέχρι και την έναρξη της ψηφοφορίας.
Σε κάθε περίπτωση όμως έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να ενημερώνονται.
Εκπρόσωπος που απώλεσε την ιδιότητα του γονέα ή επιτρόπου ή που το παιδί του μεταγράφηκε ή διέκοψε οριστικά τη φοίτηση του ή αποφοίτησε από το σχολείο το οποίο εκπροσωπεί, παύει αυτοδίκαια να είναι εκπρόσωπος στο Σωματείο και κατά συνέπεια και μέλος κάποιου οργάνου της Διοίκησης του, στο οποίο τυχόν έχει εκλεγεί.

Άρθρο  7ο

Επίτιμα μέλη κηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση αυτής ή του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στο Σωματείο.
Τα επίτιμα μέλη οφείλουν να σέβονται το καταστατικό και τις καταστατικές διαδικασίες, δεν έχουν όμως οικονομικές υποχρεώσεις. Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και της ψήφου εν γένει, δικαιούνται όμως να παραβρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμετέχουν δια λόγου σ’ αυτές.

 


 

 

Άρθρο 8ο

Πόροι:

Πόροι του Σωματείου είναι:
•    Η ετήσια εισφορά των μελών το ύψος των οποίων θα καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.
•    Οι από το Δ.Σ. οριζόμενες έκτακτες εισφορές σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης.
•    Οι προαιρετικές εισφορές ή δωρεές των μελών ή τρίτων και οι επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, πάντα με την προϋπόθεση ότι δεν θα δεσμεύουν την Ένωση με κανέναν τρόπο.
•    Οι εισπράξεις από εορτές, διαλέξεις, εκδρομές και λοιπές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
•    Κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα έρχεται στο Σωματείο.

 

Άρθρο 9ο

Τα όργανα του Σωματείου είναι:
1)     Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
2)     Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
3)     Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).
Τα μέλη των οργάνων του Σωματείου απαρτίζονται από τους εκπροσώπους των Συλλόγων-μελών του και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν.
Η θητεία τους είναι διετής (πλην της Γ.Σ.), και αρχίζει και λήγει παράλληλα.
Τα όργανα του Σωματείου είναι δυνατόν να παυθούν ή τα μέλη τους να αποβληθούν και πριν τη λήξη της θητείας τους, με απόφαση της Γ.Σ., για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για αδυναμία να ασκήσουν την τακτική διαχείριση.
Στην περίπτωση παραίτησης ή παύσης από τη Γ.Σ. ενός οργάνου για σπουδαίους λόγους, αυτό αντικαθίσταται προσωρινά μέχρι την συμπλήρωση της διετίας για την οποία είχε εκλεγεί το απελθόν, με προσωρινό όργανο το οποίο συγκροτείται από τους κατά σειρά προτεραιότητας επιλαχόντες υποψηφίους για το όργανο αυτό. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης του με τον τρόπο αυτό, εκλέγεται νέο από έκτακτη Γ.Σ. το οποίο επίσης θεωρείται προσωρινό και συμπληρώνει τη θητεία του απερχόμενου.
Σε περίπτωση οικειοθελούς παραίτησης ή αποχώρησης μέλους κάποιου οργάνου της Ένωσης, ή αποβολής του από τη Γ.Σ. ή αυτοδίκαιας έκπτωσης από τη θέση του ( αρθ.  6) και γενικά σε περίπτωση αδυναμίας κάποιου εκλεγμένου να ασκήσει τα καθήκοντα του, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, αυτός αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα υποψήφιο από την αντίστοιχη λίστα και σε περίπτωση εξάντλησής της από την άλλη (βλ. άρθρο 10)

 


 

1)     Γ ε ν ι κ ή   Σ υ ν έ λ ε υ σ η

Άρθρο 10ο

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ένωσης και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο.
Ιδίως εκλέγει τα μέλη των υπολοίπων οργάνων του Σωματείου, εγκρίνει τον ισολογισμό, και αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού του. Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και έχει το δικαίωμα να τα παύει ή να αποβάλλει μέλη τους για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για αδυναμία να ασκήσουν την τακτική διαχείριση.
Συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά μία φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο τετράμηνο του ημερολογιακού έτους με πρόσκληση των εκπροσώπων των Συλλόγων – μελών προ 20 ημερών και με ορισμό του τόπου της σύμφωνα με απόφαση της προηγούμενης ΓΣ.
Έκτακτα όποτε παραστεί ανάγκη και το ζητήσει με απόφαση του το ΔΣ ή το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών ή η Εξελεγκτική Επιτροπή. Στις περιπτώσεις αυτές το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ορίσει ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γ.Σ το αργότερο σε 20 ημέρες από την απόφασή του ή την αίτηση αντίστοιχα με πρόσκληση των μελών προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία σύγκλισής της. Αν το ΔΣ αδρανήσει οι αιτούντες την Έκτακτη Γ.Σ. μπορούν να προσκαλέσουν οι ίδιοι τα μέλη της ΓΣ εντός του δευτέρου 10ημέρου από την αίτησή τους, με έγγραφη πρόσκληση κοινοποιούμενη  στα μέλη προ 10 ημερών από την ημερομηνία σύγκλησής της ΓΣ. Στην περίπτωση αυτή η ΓΣ θα πρέπει να συγκληθεί εντός μηνός από την αρχική αίτησή τους.
Σε κάθε περίπτωση η πρόσκληση αναγράφει τον ακριβή τόπο και χρόνο σύγκλησης της Γ.Σ. καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, για τα οποία και μόνο μπορεί να ληφθούν αποφάσεις.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε συνήθη απαρτία όταν είναι παρόντα το 1/2 των ταμειακά εντάξει μελών και το 1/2 +1 των εκπροσώπων συνολικά και η επαναληπτική την επομένη ημέρα, σε περίπτωση μη απαρτίας, οσαδήποτε μέλη και εκπρόσωποι κι αν είναι παρόντες.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία (½ συν ένα) των δικαιουμένων ψήφου παρόντων εκπροσώπων, δια ανατάσεως των χειρών.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις σύγκλησης της Γ.Σ. για τη διενέργεια εκλογών ή για την τροποποίηση του καταστατικού, οι οποίες υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση από το παρόν καταστατικό και το νόμο καθώς και η περίπτωση διαγραφής μέλους σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.
Δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας σ’ αυτήν έχουν όλοι οι εκπρόσωποι των ταμειακά εντάξει μελών, μέχρι και την έναρξη της ψηφοφορίας.
Η Γενική Συνέλευση, τακτική και έκτακτη, προεδρεύεται από τριμελές Προεδρείο το οποίο εκλέγεται από τη Γ.Σ. με ανάταση των χεριών. Αυτό ελέγχει αν υπάρχει απαρτία. Το μέλος του Προεδρείου  που εκτελεί χρέη γραμματέα κατά τη Γενική Συνέλευση τηρεί τα πρακτικά της.
Κατά την τακτική ετήσια Συνέλευση, ενημερώνονται τα μέλη για τον ετήσιο διοικητικό-οικονομικό απολογισμό του ΔΣ από τον Πρόεδρο, το Γ. Γραμματέα και τον Ταμία του Δ.Σ. και παρουσιάζεται από τον Πρόεδρο ο προγραμματισμός δράσης έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
Εφόσον υπάρχει θέμα που τίθεται σε ψηφοφορία, η Γ.Σ. αποφασίζει δια ανατάσεως των χεριών, εξαιρουμένων των προσωπικών ζητημάτων για τα οποία αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία.
Το Προεδρείο υπογράφει τα Πρακτικά της Γ.Σ.
Α ρ χ α ι ρ ε σ ί ε ς
Κάθε δεύτερη χρονιά, σε μονά έτη, οπότε και λήγει η διετής θητεία του Δ.Σ και της Ε.Ε.  η Γενική Συνέλευση είναι εκλογική. Για το σκοπό αυτό απαιτείται να είναι παρόντα το 1/2 των ταμειακά εντάξει μελών και το 1/2+1 των εκπροσώπων.
Η ΓΣ επαναλαμβάνεται την επομένη ημέρα, σε περίπτωση μη απαρτίας, με οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα.
Εφόσον διαπιστωθεί από το Προεδρείο της Γ.Σ. ότι υπάρχει απαρτία κατά τα παραπάνω, εκλέγονται από τη Γ.Σ. δια ανατάσεως των χεριών, τρία μέλη, ως Εφορευτική Επιτροπή, τα οποία μεριμνούν για τα περαιτέρω.
Στην τακτική αυτή Γ.Σ. απολογείται το απερχόμενο Δ.Σ. για τα πεπραγμένα όλης της θητείας του και διαβάζεται η έκθεση της Ε.Ε. Κατόπιν αυτού, η Γ.Σ. αποφασίζει για την απαλλαγή ή μη του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
Εν συνεχεία διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών στα όργανα του Συλλόγου ως εξής:
Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο υπάρχουν δύο ξεχωριστές λίστες για κάθε όργανο, μία με υποψήφιους εκπροσώπους από τα Μουσικά Σχολεία και  μία με υποψήφιους εκπροσώπους από τα Καλλιτεχνικά Σχολεία. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μέχρι το 1/3 των εκλεγομένων (τρεις υποψήφιους για το ΔΣ και έναν για την ΕΕ) . Κάθε εκπρόσωπος Συλλόγου-μέλους έχει μία ψήφο.
Τα εκλεγόμενα μέλη στα όργανα του Σωματείου είναι τα εξής:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο εννιά τακτικά μέλη. Στα 9 μέλη του ΔΣ οι εκπρόσωποι των Καλλιτεχνικών Σχολείων θα πρέπει να είναι τόσοι όσος ο αριθμός που προκύπτει από την εξίσωση: Χ=9Κ/(Μ+Κ)
Όπου:Χ= αριθμός εκλεγομένων εκπροσώπων Καλλιτεχνικών Σχολείων
Κ= αριθμός Καλλιτεχνικών Σχολείων
Μ= αριθμός Μουσικών Σχολείων
Ο αριθμός των εκπροσώπων των Μουσικών Σχολείων προκύπτει κατά την εξίσωση Ψ=9-Χ.
Σε περίπτωση ύπαρξης δεκαδικού ψηφίου άνω του 0,5 το αποτέλεσμα της εξίσωσης, στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα. Σε κάθε περίπτωση εφόσον υπάρχουν υποψηφιότητες και από τις δύο λίστες αλλά από το αποτέλεσμα προκύπτει μικρότερο της μονάδος η συμμετοχή της κάθε κατηγορίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται με ένα (1) εκπρόσωπο στο ΔΣ.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή τρία τακτικά μέλη. Στα 3 μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται από τα Μουσικά Σχολεία 2 εκπρόσωποι και από τα Καλλιτεχνικά Σχολεία 1 εκπρόσωπος.
Στην περίπτωση που οι υποψηφιότητες για τα άνω όργανα υπολείπονται των αναλογούντων θέσεων για την κάθε λίστα, ακόμη κι αν δεν υπάρχει καμία για μια από τις δύο λίστες, οι  θέσεις καλύπτονται από την άλλη.
Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί το ίδιο πρόσωπο ως μέλος του Δ.Σ. και της Ε.Ε. ταυτόχρονα.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή, αποφασίζει για τυχόν ενστάσεις υπογράφει τα πρακτικά των εκλογών και ανακοινώνει τα αποτελέσματα στον Πρόεδρο του παλαιού Διοικητικού Συμβουλίου και στον πρώτο πλειοψηφίσαντα σύμβουλο.
Το νεοεκλεγέν από τις εκλογές ΔΣ συνέρχεται μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή του, με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα συμβούλου, και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό και Ειδικό Γραμματέα και Ταμία του Σωματείου.


 

 

2)     Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό   Σ υ μ β ο ύ λ ι ο

Άρθρο 11ο

Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενο με διετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση.
Το Δ.Σ.
•    Εφαρμόζει το Καταστατικό
•    Συγκαλεί την Τακτική ή  Έκτακτη ΓΣ και εκτελεί τις αποφάσεις της.
•    Αποφασίζει για κάθε θέμα που εξυπηρετεί την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης, στα πλαίσια του νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ.
•    Αποφασίζει για τη συμμετοχή του Σωματείου σε εκδηλώσεις.
•    Δημιουργεί επιτροπές από μέλη και μη της Ένωσης, τις ελέγχει και έχει την ευθύνη για τις δραστηριότητές τους.
•    Διαχειρίζεται τα οικονομικά της Ένωσης.
•     Συντάσσει τον απολογισμό δράσης του, τον οικονομικό απολογισμό, το πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό και τον φέρνει για έγκριση στη Γ.Σ.
•    Ενημερώνει τακτικά τα μέλη του Σωματείου για τις δραστηριότητες του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το δίμηνο και έκτακτα  όταν το θεωρήσει  αναγκαίο ο Πρόεδρος ή τρία από τα μέλη του με γραπτή αίτησή τους η οποία πρέπει να αναφέρει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, απαιτουμένης της παρουσίας πέντε τουλάχιστον μελών για τον σχηματισμό απαρτίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν προσέρχονται αδικαιολόγητα σε τέσσερεις τακτικές συνεδριάσεις εκπίπτουν αυτοδίκαια από το αξίωμά τους και αντικαθίστανται από τους πρώτους κατά σειρά επιλαχόντες, εφαρμοζομένου του άρθρου 9 του παρόντος.

Άρθρο 12ο

Ο  Πρόεδρος προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τις διευθύνει, καλεί το Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και τα μέλη του Σωματείου σε Γενικές Συνελεύσεις, υπογράφει παντός είδους έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη Γενική Συνέλευση, εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον κάθε Διοικητικής-Δικαστικής Αρχής και φυσικών ή νομικών προσώπων.
Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλέγεται για περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες. Ως θητεία δεν συνυπολογίζεται στην περίπτωση αυτή η συμπλήρωση θητείας παραιτηθέντος προέδρου.

Άρθρο 13ο

Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα κάθε φορά που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 14ο
Ο Γενικός Γραμματέας  α) Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα παντός είδους έγγραφα και εντάλματα. β) Διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου γ) Τηρεί πρωτόκολλο αλληλογραφίας, μητρώο των μελών και βιβλία Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνελεύσεως, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Αντιπροέδρου, φυλάττει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Σωματείου.
Ο Ειδικός Γραμματέας βοηθά τον Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντά του.
Άρθρο 15ο
Ο Ταμίας  α) Κρατάει στα χέρια του για τις επείγουσες ανάγκες της Ένωσης ένα ποσό για το ύψος του οποίου αποφασίζει το ΔΣ και καταθέτει το επί πλέον σε Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο επ’ ονόματι του Σωματείου. Τα χρήματα αυτά αναλαμβάνονται από αυτόν ή τον Πρόεδρο κατόπιν ειδικής εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Ενεργεί τις εισπράξεις από τους πόρους του Σωματείου με διπλότυπες αποδείξεις, και τις πληρωμές με εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. γ) Τηρεί τακτικά βιβλία της διαχείρισης του, ευθυνόμενος για κάθε χρηματική ανωμαλία. δ) Υποβάλλει ανά τρίμηνο συνοπτική έκθεση της οικονομικής κατάστασης του ταμείου και της διαχείρισης του εν γένει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.

3)   Ε ξ ε λ ε γ κ τ ι κ ή   Ε π ι τ ρ ο π ή

Άρθρο 16ο
Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γ.Σ. κατά τη διενέργεια αρχαιρεσιών όπως και το Δ.Σ., με διετή θητεία. Αποτελείται από τρία μέλη. Με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της εκλέγεται  Πρόεδρος και Γραμματέας.
Η Ε.Ε. δικαιούται να λαμβάνει πάντοτε γνώση της διαχείρισης και της περιουσιακής κατάστασης του Σωματείου και να ελέγχει το Δ.Σ. εκτάκτως, όποτε το κρίνει σκόπιμο και τακτικά στο τέλος κάθε χρόνου. Κάθε δεύτερη χρονιά, οπότε και λήγει η θητεία του Δ.Σ., η Ε.Ε. υποβάλλει  συγκεντρωτική έκθεση για τη συνολική διαχείριση του απερχόμενου Δ.Σ. καθ΄ όλη τη θητεία του η οποία και διαβάζεται στη Γ.Σ. μετά τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ., σύμφωνα και με τα όσα στο άρθρο 9 του παρόντος ορίζονται.
Η Ε.Ε. έχει το δικαίωμα να συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. προκειμένου να ενημερώνει τα μέλη για τυχόν κακή διαχείριση που διαπιστώνει κατά τη διενέργεια ελέγχου.
Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της, ο διαφωνών συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ.

 


ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

 

Άρθρο 17ο

Την Ένωση αντιπροσωπεύει ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής και φυσικών ή νομικών προσώπων ο Πρόεδρος, ή ο Αντιπρόεδρος κωλυομένου του Προέδρου ή κατόπιν απόφασής  του Δ.Σ.  άλλο  μέλος του.
Σε επίπεδο οργανώσεων γονέων όλων των βαθμίδων το Σωματείο εκπροσωπείται κατά τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 18ο

Σφραγίδα: Το Σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα που φέρει περιφερειακά την επωνυμία του και στο κέντρο το έτος ιδρύσεως του.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 19ο

Η τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζεται από τη Γ.Σ. ενώ η  διάλυση του Σωματείου επέρχεται σύμφωνα με το νόμο. Για την τροποποίηση του καταστατικού, απαιτείται η παρουσία στη Γ.Σ. του 1/2 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και το 1/2+1των εκπροσώπων και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία και το αρχείο του περιέχονται στην ΑΣΓΜΕ.

Λ Ο Ι Π Ε Σ   Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ

Άρθρο 20ο

Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται από τη Γενική Συνέλευση και από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και άλλων συναφών νόμων. Τυχόν νομοθετικές ρυθμίσεις αναγκαστικού δικαίου που αφορούν τη λειτουργία του σωματείου μας και έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν από αυτές και εφαρμόζονται σαν Καταστατικές.

Άρθρο 21ο

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 21 άρθρα αποτελεί τροποποίηση και κωδικοποίηση του αρχικού καταστατικού και εγκρίθηκε ως έχει  από τη Γενική Συνέλευση της 20/3/2010.