Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων καλλιτεχνικού γυμνασίου Περιστερίου

Περιστέρι 22/11/18 Προς Όλα τα κόμματα της Βουλής πλην της Χρυσής Αυγής                                              Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,Κυρίες και Κύριοι βουλευτές,

το περιεχόμενο του παρόντος υπομνήματος εστιάζεται αφενός στην υποβάθμιση των Καλλιτεχνικών και Μουσικών σχολείων, όπως αυτή προκύπτει από το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» στα άρθρα που αφορούν στα Καλλιτεχνικά σχολεία, αφετέρου στα προσκόμματα, τα οποία θέτουν  η με αρ. 50025/2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» και η διευκρινιστική εγκύκλιος με αρ. 53883/4-10-2018 για την 500025/18,

για την ελεύθερη μεταφορά των μαθητών από και προς τα Καλλιτεχνικά Σχολεία.                                      Ενημερωτικά σημειώνουμε ότι το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου, στο οποίο φοιτούν κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων τα τέκνα των μελών του Συλλόγου μας,  λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2017-18 (ΥΑ 82406/Δ2/30-5-17, ΦΕΚ 1873Β΄) με επτά τμήματα και 140 μαθητές. Από το σχολικό έτος 2018-19 ιδρύθηκε και Καλλιτεχνικό Λύκειο με την Υ.Α. 94633/Δ2/26-6-18 (ΦΕΚ 2428). Έπειτα από τις εξετάσεις επιλογής και κατάταξης μαθητών (18-19/6/2018 και 24/9/2018 αντιστοίχως) ο αριθμός των μαθητών ανήλθε στους 235 και των τμημάτων στα 10 για το σχολικό έτος 2018-19.

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο είναι υπερτοπικό και δέχεται μαθητές από ευρεία χωροταξική ακτίνα. Οι μαθητές μεταφέρονταν  κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του σχολείου δωρεάν, με λεωφορεία μισθωμένα από την Περιφέρεια Αττικής.

Η νέα Κ.Υ.Α. για τη μεταφορά μαθητών (αρ. 50025/26-9-2018, ΦΕΚ 4217 Β΄), καθώς και η διευκρινιστική εγκύκλιος για τη νέα Κ.Υ.Α. (αρ. πρ. 53883/4-10-18) θέτουν και για τους μαθητές των Καλλιτεχνικών Σχολείων τους χιλιομετρικούς περιορισμούς που ισχύουν γενικά για όλους τους μαθητές. Η εγκύκλιος αυτή αποκλείει κατ’ αυτόν τον τρόπο μεγάλο αριθμό μαθητών του σχολείου μας. Συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2018-19:

Μαθητές Α΄ Λυκείου οι οποίοι δεν πληρούν το όριο των 5 χιλ.: 13 (από 40) 

Μαθητές Α΄ γυμνασίου κάτω απο το όριο των 3 χιλ.:26 (από 75). Από αυτούς 9 μαθητές είναι μεταξύ 1.100 – 1.900 μ. 17 μαθητές μεταξύ 2.000 – 2.900μ..

Μαθητές Γ΄ γυμνασίου κάτω απο το όριο των 3 χιλ.:  22 (από 44) μαθητές μεταξύ 1.500 – 2.900

Σύνολο μαθητών εκτός δωρεάν μεταφοράς: 61

Ο αριθμός αυτός αυξάνεται κατά το επόμενο σχολικό έτος 2019-20, εφόσον οι μαθητές της Γ΄ γυμνασίου θα έχουν προαχθεί στην Α΄ Λυκείου και θα βρεθούν αντιμέτωποι με το φάσμα των 5 χιλιομέτρων.

Είναι αυτονόητο ότι το Καλλιτεχνικό Σχολείο Περιστερίου με την εφαρμογή της διευκρίνισης για τη νέα Κ.Υ.Α. αποδυναμώνεται από το μαθητικό του δυναμικό, καθόσον αποκλείεται εμμέσως πλην σαφώς η δυνατότητα προσέγγισης του σχολείου για πλήθος μαθητών. Πρέπει να σημειωθεί ότι:

α. το σχολείο δε βρίσκεται σε κεντρική περιοχή του Περιστερίου και δεν εξυπηρετείται επαρκώς από τις αστικές συγκοινωνίες.

β. Οι μαθητές θα πρέπει να καλύψουν, σύμφωνα με έρευνά μας,  τη διαδρομή από την κατοικία τους ως το σχολείο και αντιστρόφως με χρήση δύο τουλάχιστον διαφορετικών συγκοινωνιακών μέσων και πεζοπορία.

γ. Οι καιρικές συνθήκες δεν είναι πάντοτε καλές.

δ. Οι μαθητές μεταφέρουν ογκώδη και βαριά υλικά (καβαλέτα, τελάρα ζωγραφικής, θεατρικά κοστούμια, μουσικά όργανα, ηχεία και ηχοσυστήματα, laptop, φωτογραφικές μηχανές και κάμερες), καθώς το σχολείο δεν έχει υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τη διεξαγωγή των μαθημάτων.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

α. Το θεμελιώδες δικαίωμα του ανηλίκου στη δωρεάν εκπαίδευση, το οποίο αναγνωρίζεται από την ελληνική έννομη τάξη (άρθρο 16,21 του Συντάγματος), καθώς και από τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (ν. 2101/1992,άρθ. 28).

β.Το άρθρο 2, παρ.  9 του ν. 1566/85 για τη «Δομή και λειτουργία της Α/βάθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης»: «…Μαθητές που φοιτούν σε αθλητικό ή μουσικό γυμνάσιο ή λύκειο μπορούν να μεταφέρονται από την κατοικία τους στην έδρα του σχολείου δωρεάν…» – σε συνδυασμό με την εξ ίσου νομική αντιμετώπιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων, η οποία προκύπτει από την παρ. 16β του άρθρου 8 του Ν. 3194/03, ΦΕΚ-267 Α’, όπου ορίζεται ότι : «Οι διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμό 3345/2.9.1988 (ΦΕΚ 649 Β΄ της 7.9.1988), η οποία κυρώθηκε με το στοιχείο Ι΄ του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄), εφαρμόζεται αναλόγως και για τα καλλιτεχνικά σχολεία της προηγούμενης περίπτωσης».

γ.Την Υ.Α. 107922/Γ7/2003 (ΦΕΚ 1497/Β΄/10-10-2003) περί του σκοπού ίδρυσης και λειτουργίας Καλλιτεχνικών σχολείων, η οποία ορίζει ότι: «Κατά τις ημέρες λειτουργίας των Καλλιτεχνικών σχολείων προβλέπεται η μεταφορά των μαθητών με λεωφορεία …»,

οδηγούμαστε στις εξής διαπιστώσεις:

  1. Οι παραπάνω διατάξεις συνεπάγονται την υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίσει τη μετακίνηση των μαθητών προς και από το σχολείο κατά τρόπο ασφαλή και πρακτικά υλοποιήσιμο. Διαφορετικά, η πρόσβαση των μαθητών στο Καλλιτεχνικό σχολείο καθίσταται δυσχερής εξ αιτίας της επισφαλούς μετακίνησης με τις δημόσιες συγκοινωνίες, του χρόνου που απαιτείται για να καλυφθεί η διαδρομή με τα Μ.Μ.Μ., τις υποχρεωτικές μετεπιβιβάσεις, το χρόνο αναμονής και παραμονής στις στάσεις, το διευρυμένο κατά 10 εβδομαδιαίες ώρες διδακτικό πρόγραμμα, το πλήθος των υλικών που μεταφέρει ο μαθητής για τη διεξαγωγή των μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας.
  2. Η φοίτηση, επομένως, στο Καλλιτεχνικό σχολείο καθίσταται απαγορευτική και έτσι πλήττεται ο πυρήνας του δικαιώματος στην εκπαίδευση.
  3. Κατακερματίζεται εξάλλου η αρχή της ισότητας, εφόσον παραχωρείται το δικαίωμα απροϋπόθετης ή σχετικά απροϋπόθετης δωρεάν μετακίνησης σε άλλους μαθητές (Μουσικά σχολεία), αλλά τίθεται χιλιομετρικός φραγμός στους μαθητές των Καλλιτεχνικών σχολείων.

Επειδή

Α) τα προβλεπόμενα όρια, κάτω των οποίων δεν επιτρέπεται η μεταφορά σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 50025/2018 και τη διευκρινιστική εγκύκλιο (αρ. πρ. 53883/4-10-18), είναι εξαιρετικά υψηλά (όπως η απόσταση των 5 χιλ., την οποία θεωρείται ότι δύναται να καλύψει πεζή ο μαθητής Λυκείου –δηλ. συνολικά 10 χιλ. ημερησίως),

Β) δε λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και η μορφολογία κάθε περιοχής, οι καιρικές συνθήκες, επικίνδυνες λεωφόροι και γραμμές τρένου, βάρος και όγκος μεταφερόμενων αντικειμένων, η γεωγραφική θέση του σχολείου και η έλλειψη συγκοινωνιακών μέσων,

Γ) από την πιθανότητα μετακίνησης με Μ.Μ.Μ., λαμβανομένης υπόψη και της μετεπιβίβασης και της απόστασης των στάσεων, αναφύονται προβλήματα ασφάλειας και υγείας των μαθητών,

Δ) δεν ελήφθη υπόψη ότι τα Καλλιτεχνικά σχολεία είναι υπερτοπικά και διαδημοτικά και οι μαθητές τους προέρχονται από διαμετρικά αντίθετες απομακρυσμένες περιοχές και εξ αυτού η δυσχέρεια προσέγγισης του σχολείου θα οδηγήσει στη συρρίκνωση και την ποιοτική υποβάθμιση του επιπέδου σπουδών,

Ε) η εξαίρεση των μαθητών από τα δρομολόγια δεν ήταν γνωστή, όταν κατατέθηκαν από τους γονείς οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις και, επομένως, ο οικονομικός προγραμματισμός των οικογενειών ήταν διαφορετικός

αιτούμεθα

  1. Να ενταχθούν σε τροποποιημένα ή νέα δρομολόγια και οι νέοι μαθητές του Καλλιτεχνικού σχολείου Περιστερίου απροϋπόθετα, κατ’ εξαίρεση για το παρόν σχολικό έτος.
  2. Να διενεργήσετε τα δέοντα και να εισηγηθείτε θετικά ώστε να τροποποιηθεί η Κ.Υ.Α. 50025/2018 και η διευκρινιστική εγκύκλιος (αρ. πρ. 53883/4-10-18) σε ό,τι αφορά στα Καλλιτεχνικά σχολεία και να επανεξεταστούν οι όροι μεταφοράς των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία αυτά.

 

Όσον αφορά στο προς ψήφιση νομοσχέδιο παρατηρούνται τα εξής:

1) Αλλοιώνεται ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκαν τα Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία. Τα στοιχεία παραθέτουμε στη συνέχεια:

– Υ.Α. 107922/Γ7/(ΦΕΚ 1497/2003) Σκοπός των μουσικών σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνασίων και λυκείων) είναι η προετοιμασία, η ενθάρρυνση και στήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις τέχνες, η καλλιέργεια και η εκπαίδευση των δεξιοτήτων και κλίσεων που διαθέτουν και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματική κατεύθυνση στο χώρο του θεάτρου, του χορού και των εικαστικών τεχνών, χωρίς, παράλληλα, να υστερούν σε γενική παιδεία, εάν τελικά επιλέξουν άλλον τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Στο άρθρο 40, παρ. 5γ του Σχέδιο Νόμου «Συνέργειες Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου … και άλλες διατάξεις»

α) παραλείπεται ο όρος «εκπαίδευσης»

β) έχει διαγραφεί ο όρος «γυμνασίων και λυκείων». Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν ορίζεται ευκρινώς πως πρόκειται για ενιαίο σχολείο με έναν Διευθυντή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντικό κατακερματισμό των γυμνασιακών από τις λυκειακές τάξεις.

γ) Απαλείφονται οι φράσεις «κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματική κατεύθυνση» και «εάν τελικά επιλέξουν άλλον τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής κατεύθυνσης». Η απαλοιφή αυτή αποσυνδέει τα Καλλιτεχνικά Σχολεία από τον ιδρυτικό τους ρόλο και προσδίδει στα μέχρι τώρα κύρια καλλιτεχνικά μαθήματα χαρακτήρα «δημιουργικής απασχόλησης». Αποτελεί αδήριτη ανάγκη για τη διατήρηση της φυσιογνωμίας των Καλλιτεχνικών σχολείων η επαναφορά της αρχικής διατύπωσης.

– Καταργείται η παράγραφος 4 του προαναφερθέντος νόμου. Σύμφωνα με αυτή πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από ειδικούς στους τομείς λειτουργίας των Καλ/κών Σχολείων ρυθμίζει όλα τα θέματα. Οι αρμοδιότητες της Καλλιτεχνικής επιτροπής μεταφέρονται στο Ι.Ε.Π. Υπεράνω πάσης αμφιβολίας ότι το έργο της Καλλιτεχνικής επιτροπής μόνο από εξειδικευμένους επιστήμονες και καλλιτέχνες μπορεί να πραγματωθεί.

 

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι βουλευτές,

καταθέτουμε το παρόν υπόμνημα με την προσδοκία ότι, αφού ενημερωθείτε, θα ενεργήσετε κατά τρόπο που θα άρει την αδικία, την ανισότητα, το φραγμό στην παιδεία και την εκπαίδευση, τη φαλκίδευση του δικαιώματος των παιδιών να φοιτήσουν στο σχολείο που αγαπούν και τους ταιριάζει.