Μουσικό Σχολείο Ιλίου, ψήφισμα Σχ. Συμβ. συγκριτικός πίνακας

Ψήφισμα Σχολικού Συμβουλίου Μουσικού Σχολείου Ιλίου

ΨΗΦΙΣΜΑ_ΣΧ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1)

Σύγκριση του ισχύοντος Ν. 1824/1988, αρ. 16 Ι’ «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» (ΦΕΚ 296/τ. Α΄/30-12-1988),
όπως ισχύει, με προτεινόμενες διατάξεις αντικατάστασής του στο άρθρο 40, παρ. 5γ) του Σχεδίου Νόμου «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» και παρατηρήσεις.
Παρατηρήσεις για το άρθρο 40, παρ. 5β) του προαναφερθέντος Σχεδίου Νόμου.

ΠΙΝΑΑΣ_09112018_ΕΚΠ_ΜΣ_ΙΛΙΟΥ (1)