ΜΑΡΟΥΣΙ 22 – 2 -2019 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτ. Φ.253/ 28077 /Α5 ΕΠΕΙΓΟΝ Νέα διαδικασία εισαγωγής φοιτητών σε Τµήµατα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)

 

22-02-19 Εγκύκλιος του Υπουργείου για την ύλη και τον τρόπο εξέτασης υποψηφίων για την εισαγωγή σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Μουσικής.

 

Υ.Α._εισαγωγή_στα_4_μουσικά_τμήματα_2019_ΦΕΚ

Εγκύκλιος_για_Νέα_διαδικασία_εισαγωγής_φοιτητών_σε_Τµήµατα_Μουσικών_Σπουδών