Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 24001/ 11−6−2013 κοινής υπουργικής απόφασης (1449 Β΄/ 14−6−2013), όπως ισχύει. 9 Σεπτεμβρίου 2015