4415/16 Άρθρο 51 Οργανώσεις γονέων 1. Η παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: